Voorwaarden gebruik Project Meubilair website

Aanvaarding voorwaarden

De website projectmeubilair.nl wordt onderhouden door PM Project Meubilair (hierna ‘PM’). Op de inhoud en het gebruik van de projectmeubilair.nl website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de Projectmeubilair.nl website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. PM behoudt zich het recht voor de projectmeubilair website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de projectmeubilair.nl website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan PM Project Meubilair en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan PM zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de projectmeubilair website, mag er niets van de projectmeubilair website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van PM Project Meubilair.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de projectmeubilair.nl website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. PM spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. PM Project Meubilair sluit iedere aansprakelijkheid voor op de projectmeubilair.nl website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op de projectmeubilair.nl website zijn geheel verblijvend en wijzigingen / fouten voorbehouden. PM Project Meubilair sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de op projectmeubilair.nl website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

PM spant zich in om de projectmeubilair.nl website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Hyperlinks

Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan PM Project Meubilair. PM biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door PM worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de projectmeubilair.nl website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar projectmeubilair.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de website www.projectmeubilair.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Den Haag.